A Secura GmbH mint regisztr�tor (a tov�bbiakban: Regisztr�tor) �s a domaint bejegyeztető jogi vagy term�szetes szem�ly mint k�zdomain-hasznl� (a tov�bbiakban: KDH) szerződ�st k�tnek az al�bbiak szerint:

 

A domain bejegyz�se egy�ves vagy k�t�ves időszakra sz�l. Ezen időszak ut�n a domain �rv�nyess�ge �venk�nt hosszabb�tand�. KDH a bejegyz�st k�vető első 60 napban regisztr�tor-v�lt�sra nem jogosult. A szerződ�tt időn bel�li regisztr�tor-v�lt�s eset�n a regisztr�ci�s d�j nem ig�nylehető vissza sem r�szben, sem eg�sz�ben.

 

KDH k�teles Regisztr�tor rendelkez�s�re bocs�tani a kapcsolattart�shoz sz�ks�ges pontos �s hiteles adatokat, valamint Regisztr�tort a regisztr�ci�s időszak tartama alatt idej�ben �s pontosan t�j�koztatni ezek megv�ltoz�s�r�l. A kapcsolattart�shoz sz�ks�ges adatok: KDH teljes neve, postac�me, e-mail c�me, telefonsz�ma �s telefax-sz�ma (ez ut�bbit csak akkor, ha van ilyen), tov�bb� a kapcsolattart�sra meghatalmazott szem�ly neve abban az esetben, haKDH valamilyen szervezet, egyes�let vagy t�rsas�g.

 

Szerződ�sszeg�snek minős�l, haKDH akapcsolattart�ra vonatkoz�an sz�nd�kosan pontatlan vagy nem megb�zhat� adatokat k�z�l a Regisztr�torral, vagy az ilyen adatok megv�ltoz�s�r�l a Regisztr�tort idej�ben, a bek�vetkez�stől sz�m�tott tizen�t napon bel�l nem t�j�koztaja. Az ilyen mulaszt�s maga ut�n vonhatja a k�zdomain regisztr�ci�j�nak a megsz�ntet�s�t.

 

KDH a domain rekordj�nak szubjektuma marad abban az esetben is, ha a k�zdomain haszn�lat�t harmadik f�lnek engedi �t, s mint ilyen a haszn�lattal kapcsolatosan felmer�lő vit�s k�rd�sek mielőbbi megold�s�nak a megk�nny�t�se �rdek�ben k�teles megadni e harmadik f�l adminisztrat�v �s technikai kapcsolattart�j�nak pontos adatait, ill. Regisztr�tort t�j�koztatni ezek megv�ltoz�s�r�l.A fentiek �rtelm�ben KDH felelőss�get v�llal a k�zdomain szab�lytalan haszn�lat�b�l eredő k�rok�rt, amennyiben nem �llap�that� meg pontosan annak a harmadik f�lnek az azonoss�ga, akinek KDH a domain haszn�lat�t �tengedte.

 

A Regisztr�torhoz harmadik f�l szem�lyes adatait tov�bb�t� KDH e harmadik felet a jelen szerződ�sben meg�llap�tott adattov�bb�t�sr�l �s adatk�zz�t�telről t�j�koztatni k�teles.

 

Adatok kiz�r�lag a regisztr�ci�s folyamat műszaki �s adminisztrat�v vonatkoz�saival kapcsolatban gyűjthetők.Ezeket az adatokat Regisztr�tor nem �rt�kes�theti. A bejegyzett domain neve, elsődleges �s m�sodlagos n�vszerver�nek neve �s IP-c�me, valamint az adminisztrat�v, technikai �s fizet�si kapcsolattart� �sszes adatai egy interneten mindenki sz�m�ra el�rhető WHOIS-adatb�zisban k�zz�t�telre ker�lnek. Ez az adatk�zz�t�tel kiz�r�lag fogyaszt�v�delmi c�l�, s arra ir�nyul, hogy minden egyes weboldal tulajdonosa azonos�that� legyen.

 

Műszaki �s adminisztr�ci�s teendők ell�t�sa, ill. a teljes vil�gh�l� adminisztr�l�sa c�lj�b�l Regisztr�tor, a k�zponti nyilv�ntart�k (pl. a Verisign Global Registries, a Neulevel Inc., az Afilias),valamint az ICANN hivatalb�l k�zvelten�l hozz�f�rhet a begyűjt�tt adatokhoz.

 

KDH lev�lben, faxon vagy e-mail �tj�n k�rheti az adatok m�dos�t�s�t.

 

Regisztr�tor c�lszerű �vint�zked�seket foganatos�t a szem�lyes adatok v�delme, az adatveszt�s megelőz�se, valamint az illet�ktelen hozz�f�r�snek, m�dos�t�snak, adatfelhaszn�l�snak �s -rong�l�snak a megakad�lyoz�sa �rdek�ben.

 

KDH kinyilv�n�tja, hogy ismeretei �s meggyőződ�se szerint az �ltala v�laszott domain n�v sem a bejegyz�s, sem a k�zvetlen vagy k�zvetett haszn�lat m�dja tekintet�ben ��harmadik f�l jogait nem s�rti.�� Regisztr�tor nem k�teles ellenőrizni, hogy a domain n�v bejegyz�se s�rt-e v�djegyjogosults�gb�l eredő jogokat.

 

A domain n�v haszn�lat�val kapcsolatos, illetőleg az e haszn�latb�l eredő jogvita eld�nt�s�hez KDH elismeri a (1) KDH lakhelye/telephelye �s (2) a Registr�tor telephelye szerinti b�r�s�g kiz�r�lagos illet�kess�g�t.

 

KDH tudom�sul veszi, hogy (1)Regisztr�tor, ill. a Nyilv�ntart� �latal a bejegyz�s sor�n v�tett hiba jav�t�sa �rdek�ben, valamint (2) a domain n�vvel kapcsolatos jogvita t�rgy�ban sz�letett d�nt�s �rv�nyes�t�se c�lj�b�l a domain n�v - az ICANN műk�d�si szab�lyaival, ill. a Regiszt�rtor vagy a Nyilv�ntart� �ltal alkalmazott, az ICANN szab�lyaival �sszhnagban levő rendelkez�sekkel �sszhangban - felf�ggeszthető, megsz�ntethetővagy �tk�rhető.

 

KDH visszavonhatatlan k�telezetts�get v�llal, hogy az �ltala ind�tott domainn�v-bejegyz�sből eredő vagy ezzel kapcsolatban felmer�lő mindennemű k�r �s k�vetel�s, ill. felmer�lő k�lts�g tekintet�ben (ide �rtve a jogvit�b�l eredő k�lt�sgeket �s kiad�sokat is) k�rtalan�tja Regiszt�rtort �s a Nyilv�ntart�t (mint pl. a Verisign Global Registries, a Global Name Registries, az Afilias Ltd., a Neulevel, az ICANN), ezek vezetőit, tiszts�gviselőit, alkalmazottait �s �gyn�keit. KDH ezen v�llalt k�telezetts�ge a Regiszt�rtor �s KDH k�z�tt l�trej�tt szerződ�s lej�rta vagy felbont�sa ut�n sem szűnik meg.

 

Regiszt�rtor a domain regisztr�ci�j�b�l eredő,gondatlans�gb�l �s/vagy v�letlen folyt�n, ill. egy�b okob�l fell�pő k�rok�rt, zavarok�rt �s m�s k�vetkezm�nyek�rt semmif�le felelőss�get nem v�llal.